Vědomostní soutěž pro žáky 8. a 9. tříd v oblasti IT o hodnotné ceny

Pravidla

Vstupem do soutěže se hráč zavazuje dodržovat následující pravidla.

Pořadatelem soutěže je Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o.

 • §1 Průběh soutěže
  • První kolo proběhne od 7. do 14. listopadu 2023
   • Časový limit na zodpovězení otázek je 30 minut.
   • Pořadí určuje počet správných odpovědí a při stejném počtu odpovědí rozhoduje čas, za který byly otázky zodpovězeny. 
   • Do druhého kola postupuje prvních 50 žáků.
  • Druhé kolo proběhne 13. prosince 2023
   • Finálové kolo proběhne na Soukromé střední škole výpočetní techniky prezenční formou.
   • Pořadí určuje počet správných odpovědí a při stejném počtu odpovědí rozhoduje čas, za který byly otázky zodpovězeny.
   • Časový limit na zodpovězení otázek je 35 minut.
   • Druhého kola se mohou zúčastnit nejvýše 3 žáci z jedné školy.
 • §2 Účet, heslo, registrace a vlastnictví

Každý hráč smí vlastnit a využívat pouze jeden účet.
Soutěže se smí účastnit hráči žijící na území ČR navštěvující základní školu v 8. a 9. třídách. Ve zvláštních případech se mohou soutěže účastnit i talentovaní žáci ze 7. tříd. Výběr těchto žáků je v kompetenci školy ovšem s tím, že školy nesmí přihlašovat celé třídy 7. ročníků. Soutěž není určena pro žáky víceletých gymnázií.

  • §2.1 Registrace

E-mailová adresa použitá při registraci musí být ve vlastnictví jedné osoby (učitele IT nebo zástupce ZŠ). Osoba vlastnící e-mailovou adresu účtu je považována za majitele účtu nehledě na ostatní (osobní) domluvy.

  • §2.2 Účet

Účet není převoditelný na jinou osobu.

  • §2.3 Heslo

Heslo k účtu nesmí být předáno dalším osobám. Není možné vymáhat jakékoliv náhrady za škody způsobené další osobou, které majitel účtu sdělí heslo.

 • §3 Výhry
  • §3.1 Rozdělení hlavních cen

Hlavní ceny budou rozděleny po skončení prvního kola soutěže podle aktuálního pořadí. Pro získání ceny je nutno splnit podmínku minimálního umístění dle výpisu výher. V případě, že budou mít dva hráči s nárokem na hlavní cenu shodný počet bodů, bude rozhodovat čas, za který byly otázky zodpovězeny.

  • §3.2 Převzetí hlavních cen

Výhry budou zaslány na adresy škol po skončení prvního kola. Ceny pro základní školy převezme učitel, který byl koordinátorem soutěže na škole.

  • §3.3 Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit hlavní ceny, stejně jako podmínky pro jejich získání, aniž je povinen o tom informovat hráče.

 • §4 Používání pomocných programů

V každém kole je zakázáno vyhledávání správných odpovědí na internetu.
Používání skriptů a robotů, které automatizují činnosti (odpovídání na otázky), je zakázáno. Soutěž se smí hrát jen prostřednictvím obvyklého internetového prohlížeče. Dále jsou zakázané všechny skripty a programy, které server silně zatěžují.

 • §5 Programové chyby ve hře

Programové chyby (tzv. bugy) musí být okamžitě nahlášeny administrátorovi a nesmí se používat ke zvýhodňování účtu. Porušení tohoto ustanovení může vést k potrestání hráče.

 • §6 Tresty

Pokud je porušeno jakékoliv herní pravidlo, organizátoři rozhodnou o vhodném trestu, případně žáka nebo školu diskvalifikují.

 • §7 Nelegální přihlašování

Není dovoleno získávat přístup do cizího účtu nelegálním způsobem. Při přihlášení do cizího účtu je nutno informovat pořadatele soutěže. Je zakázáno využívat cizího účtu k získávání informací o zadání testů. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže. Pořadatel soutěže ani administrátoři se vás NIKDY nebudou ptát na heslo!

 • §8 Spolupráce s ostatními hráči

Spolupracování hráče s ostatními hráči je nepřípustné.

 • §9 Technické problémy

V případě technických problémů na straně provozovatele nevzniká hráčům jakýkoli nárok na odškodnění.

 • §10 Změna pravidel

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla kdykoliv v průběhu soutěže.

 • §11 Dočasně platná položka

Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Administrátor je povinen neplatná pravidla nahradit platnými, která nahradí neplatná pravidla právně přípustným způsobem. Tato vstoupí v platnost bez prodlení a budou použita v aktuálních případech. Toto také platí pro případné nedostatky v pravidlech. V případě takového nedostatku se administrátoři zavazují k tomu, že ho odstraní stejným způsobem, jak by to konali při určení nového pravidla, a tak, aby byl zachován smysl a účel pravidel.

 

Pořadatel:
Partneři: